Prispevki javnih v ustanov

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR
Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129

OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129

 
Naziv in davčna številka prejemnika podpore
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
 
Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo
Denominazione del soggetto erogante
 
Izplačani znesek
Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
 
Datum izplačila
Data di incasso
 
Predmet podpore
Causale
  
Meni